Företagare döms för grovt bokföringsbrott

2020-06-10

I ett företag hade 14 fakturor betalats. De flesta av fakturorna avsåg enligt informationen i dem uthyrning av personal, levererade byggtjänster eller utfört byggarbete under en eller flera månader. I något fall angavs inte alls vad fakturan avsåg och det saknades angiven period. I fakturorna saknades alltså uppgifter om sådant som var arbetena hade utförts, vilket eller vilka byggprojekt de avsåg, antalet fakturerade timmar eller timpris. En faktura avsåg enligt texten byggmaterial men saknade uppgift om vilket material som avsågs och till vilket eller vilka byggen materialet hänförde sig. Fakturorna uppfyllde därför inte bokföringslagens krav på innehållet i verifikationer.

Bristerna bedömdes vara av så allvarligt slag att verifikationerna inte alls medgav en bedömning av bakomliggande affärshändelser. Detta innebar i sin tur att det saknades underlag för knappt 2 miljoner kr i företaget som under samma period omsatt ca 7,4 miljoner kr. Detta ansågs medföra att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunde bedömas. Enligt Högsta domstolen var beloppet mycket betydande i relation till rörelsens omsättning och redovisade resultat. Det var även i sig mycket betydande. Bokföringsbrottet bedömdes därför vara ett grovt bokföringsbrott.