Förbud mot viss telefonförsäljning

2019-06-27

Företaget har ägnat sig åt försäljning av telefonabonnemang som främst riktat sig mot konsumenter över 65 år. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har Företagets marknadsföring varit utformad så att konsumenterna gavs intrycket att de erbjöds en rabatt på sitt befintliga telefonabonnemang och inte ett helt nytt abonnemang. Domstolen har tagit hänsyn till att det varit fråga om marknadsföring riktad till en äldre målgrupp. Företaget och en av företagets företrädare har mot denna bakgrund meddelats förbud att vid marknadsföring genom telefonförsäljning av telefonabonnemang kräva betalning för tjänst som inte har beställts. Förbuden har förenats med vite. Företaget har vidare ålagts betala en marknadsstörningsavgift om 70 000 kr.

Domen får inte överklagas.

Senast ändrad: 2019-06-27