En boutredningsman som inte får ut sin ersättning kan ha rätt att bli entledigad från uppdraget

2019-12-20

Högsta domstolen uttalar att förskott undantagsvis får tas ut även för kommande utlägg som är nödvändiga för uppdraget. En boutredningsman som inte har kunnat tillgodogöra sig den ersättning som han eller hon har rätt till kan bli entledigad från sitt uppdrag. Detsamma gäller om det framstår som oklart om betalning kommer att ske och det inte rimligen kan krävas att boutredningsmannen vidtar ytterligare åtgärder.