Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

En utbetalning eller förmån från en stiftelse som enligt dess stadgar gynnar en viss familj, vissa familjer eller bestämda personer (s.k. familjestiftelse) behandlas vid inkomstbeskattningen som periodiskt understöd. Periodiskt understöd ska tas upp hos mottagaren till den del givaren får dra av det utbetalade beloppet. Fysiska personer ska ta upp understödet i inkomstslaget tjänst.

En person som är förmånstagare i två truster bildade i Jersey hade ansökt om förhandsbesked för att få veta hur utbetalningar från trusterna till honom skulle behandlas vid inkomstbeskattningen. Frågan i målen var om trusterna, som är utländska stiftelseliknande företeelser, kunde anses motsvara svenska familjestiftelser vid inkomstbeskattningen. För detta krävdes att det hade uppkommit självständiga förmögenhets­bildningar, dvs. att tillgångarna vid överföringen till trusterna eller därefter hade avskilts från bildarens tillgångar i sådan utsträckning att bildaren inte längre kunde anses som ägare till dem.

Sökanden hade bildat trusterna och fört över tillgångarna till dem. Trusterna var oåterkalleliga och deras förvaltare hade diskretionära befogenheter att dels lägga till och ta bort förmånstagare, dels betala ut hela eller delar av tillgångarna till en eller flera förmånstagare. Enligt villkoren för trusterna krävde dock dessa åtgärder ett godkännande från trusternas beskyddare. Beskyddaren kunde dessutom utan vidare avsätta förvaltaren och tillsätta en ny. Sökanden hade i enlighet med villkoren för trusterna utsett sin syster till beskyddare.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bildaren inte har haft någon kontinuerlig och oinskränkt rätt att disponera över trustegendomarna men att omständigheterna i övrigt innebär att han ändå inte kan anses ha skilt sig från egendomarna i sådan utsträckning som krävs för att trusterna ska anses motsvara svenska familjestiftelser. Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställdes.