Dom: Svenska kyrkan ska inte beskattas för vissa tjänster som utförs åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna

2019-06-24

?Sedan staten och kyrkan separerades år 2000 har Skatteverket ansett att Svenska kyrkan ska beskattas för vissa tjänster, exempelvis IT-tjänster, som utförs på central nivå åt kyrkans stift, kyrkliga samfälligheter och församlingar. Grunden för det har bl.a. varit att det av lag framgår att Svenska kyrkan och dess stift, kyrkliga samfälligheter och församlingar är självständiga juridiska personer.Svenska kyrkan har överklagat ett av Skatteverkets beslut eftersom kyrkan anser att den bör betraktas som en enhet på samma sätt som staten och de statliga myndigheterna och därmed inte beskattas för tjänsterna.Kammarrätten har kommit fram till att Svenska kyrkan inte är jämförbar med staten och dess myndigheter. Däremot bedömer kammarrätten till skillnad från Skatteverket att tjänsterna inte kan anses vara utförda åt någon utomstående part. Svenska kyrkan ska därmed inte beskattas för dessa tjänster.

 - Svenska kyrkan är ett unikt trossamfund i Sverige som bl.a. med hänsyn till de historiska band som funnits mellan staten och kyrkan har fått en egen lag. Mot bakgrund av hur den lagen bl.a. reglerar Svenska kyrkans organisation och det mandat den ger kyrkan att bestämma i inomkyrkliga angelägenheter har vi kommit fram till att beskattning inte ska ske, säger kammarrättspresidenten Thomas Rolén som är ordförande i målen.

Bifogade filer: Dom i mål nr 7871--7872-17 Senast ändrad: 2019-06-24