Dom i mål om trafikfarlig körning i Lund på nyårsdagen

2019-06-24

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där en nu 20-årig man från Afghanistan stått åtalad för bl.a. försök till mord alternativt försök till grov misshandel eller i sista hand grovt olaga hot och framkallande av fara för annan i Lund på nyårsdagen.

Det var på eftermiddagen den 1 januari 2019 som larmcentralen kontaktades av ett flertal personer med anledning av att en personbil återkommande kört mot gång- och cykeltrafikanter i Lund. Efter en längre tids färd i de mest centrala delarna av Lund stoppades personbilen av polisen och föraren greps. Ingen person skadades vid tillfället och endast en av de målsäganden som hörts i målet har rörts vid av bilen.

Åklagaren har åtalat mannen för i första hand försök till mord, i andra hand försök till grov misshandel och i sista hand grovt olaga hot och framkallande av fara för annan. Beträffande en målsägande har åtalet endast avsett grovt olaga hot och framkallande av fara för annan.

Tingsrätten har i sin dom inte ansett att åklagaren lyckats visa att det funnits en konkret eller beaktansvärd risk för dödsfall, bl.a. med hänsyn till den låga hastighet som gärningsmannen hållit och till hans återkommande väjningsmanövrar. Tingsrätten har även beaktat den utredning som åklagaren åberopat från Trafikverket avseende fotgängares risker vid påkörning av bil vid lägre hastigheter. Däremot har tingsrätten kommit fram till att det förelegat en konkret fara för att samtliga målsägandena skulle kunnat drabbas av allvarlig skada om brotten hade fullbordats.

Gärningsmannen har under huvudförhandlingen uppgett att röster uppmanat honom att köra på personer. Även om detta skulle kunna tas till intäkt för en avsikt hos honom att skada personer har tingsrätten inte, bl.a. med hänsyn till att någon skada inte uppkommit trots att körningen skett under en förhållandevis lång tidsperiod och vid en tidpunkt och på platser där det förekommit en mängd fotgängare och andra personer i omlopp, ansett det visat att gärningsmannen haft det uppsåt som krävs för att döma honom för försök till grov misshandel.

Däremot har gärningsmannens agerande upplevts som oerhört hotfullt av de personer som blivit utsatta och detta är något som gärningsmannen måste ha varit medveten om och det är tingsrättens bedömning att detta också varit syftet med hans handlande. Tingsrätten har därför dömt honom för flera fall av olaga hot, som med anledning av visad särskild hänsynslöshet ska bedömas som grova brott, samt framkallande av fara för annan. Han har även dömts för tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Målsägandena har tillerkänts skadestånd i de fall detta yrkats.

 

I domen har även tingsrätten beslutat om utvisning av gärningsmannen.

 

Senast ändrad: 2019-06-24