Dom i mål om skadegörelse

2019-06-20

Sex personer har åtalats för att i olika konstellationer tillsammans och i samförstånd ha antänt en container den 21 april 2019 i Boden, en förrådsbyggnad vid Bodens camping den 28 april 2019, övningsbilar på Bodens södra skjutfält den 28 april 2019, en timmerhög på Bjässberget i Boden den 28 april 2019, ett förråd på Gammelbyvägen i Boden den 28 april 2019 samt två byggnader i Holmfors, Boden, den 29 april 2019. En av de tilltalade har även åtalats för att ha anlagt en brand på Töreboda hangar på Hedenbasen i Boden den 29 maj 2017 och för att ha antänt en personbil vid Måttsund i Luleå den 20 maj 2018.

 

Luleå tingsrätt har idag dömt fem av de sex åtalade personerna för brott. Den person som åtalats för grov skadegörelse avseende personbilen vid Måttsund har dömts för skadegörelse. De tre personer som åtalats för grov skadegörelse av containern har dömts för skadegörelse. En av de fem personerna som åtalats för grov skadegörelse avseende förrådsbyggnaden på Boden camping har dömts för grov skadegörelse. Åtalet har såvitt de övriga fyra personerna i den delen ogillats då tingsrätten har ansett att det inte är styrkt att de har medverkat till brott. Fyra av de fem personerna som åtalats för grov skadegörelse avseende övningsbilarna på Bodens södra skjutfält har dömts för skadegörelse och den femte för medhjälp till skadegörelse. Fyra av de fem personerna som åtalats för grov skadegörelse avseende förrådet på Gammelbyvägen i Boden har dömts för grov skadegörelse och den femte för medhjälp till grov skadegörelse. Tre av de fyra personerna som åtalats för grov skadegörelse avseende två byggnader i Holmfors i Boden har dömts för två fall av skadegörelse. Åtalet har såvitt avser den fjärde personen ogillats då tingsrätten har ansett att det inte är styrkt att han har medverkat till brott. Åtalet avseende anlagd brand på Töreboda hangar och antänd timmerhög har ogillats. I det förra fallet på grund av att tingsrätten ansett att det inte har funnits tillräcklig bevisning för en fällande dom och i det andra fallet på grund av att det inte har framgått att branden orsakat ekonomisk skada.

 

Vad gäller brottens rubricering har tingsrätten ansett att i de fall där värdet av den ekonomiska skadan är förhållandevis låg ska brottet bedömas som skadegörelse och inte grov skadegörelse även om skadegörelsen åstadkommits genom anläggande av brand.

 

En tilltalad döms för fem fall av skadegörelse och två fall av grov skadegörelse till fängelse 1 år och 6 månader. Tingsrätten har ansett att han även ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

En tilltalad, som var 20 år vid tidpunkten för brotten, döms för skadegörelse och grov skadegörelse till skyddstillsyn.

En tilltalad, som var 18 år vid tidpunkten för brotten, döms för tre fall av skadegörelse, medhjälp till skadegörelse och medhjälp till grov skadegörelse till skyddstillsyn.

En tilltalad, som var 18 år vid tidpunkten för brottet, döms för skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter.

En tilltalad, som var 18 år vid tidpunkten för brotten, döms för fyra fall av skadegörelse och ett fall av grov skadegörelse till skyddstillsyn.

De tilltalade som fälls för brott ska även betala skadestånd.

 

Senast ändrad: 2019-06-20