Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2018-12-21

En persons sjukpenninggrundande inkomst fastställs av Försäkringskassan och ligger till grund för beräkningen av flera slags ersättningar inom socialförsäkringssystemet. Sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som den försäkrade kan antas få tills vidare för eget arbete.

Obetalda semesterdagar som en person har rätt att ta ut enligt semesterlagen är inte intjänade och ger ingen inkomst. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är därför att uttag av obetald semester inte kan jämställas med förvärvsarbete i den mening som avses i regelverket om sjukpenningrundande inkomst.

Bifogade filer: Mål nr 7041-17 Senast ändrad: 2018-12-21