Dom i mål om sanktionsavgift m.m.

2019-12-20

Inom EU finns en skyldighet för personer i ledande ställning i marknadsnoterade bolag att anmäla transaktioner som de gjort och som avser finansiella instrument som getts ut av bolaget. En sådan anmälan ska göras till behörig myndighet senast tre affärsdagar efter det att transaktionen gjordes.Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde olika frågor kopplade till en situation där en anmälningspliktig transaktion hade anmälts till Finansinspektionen efter den föreskrivna tidsfristen om tre affärsdagar men, på grund av mellankommande helgdagar, före den fjärde affärsdagen. Huvudfrågorna i målet var om det fanns skäl att avstå från att påföra sanktionsavgift och, om så inte var fallet, hur sanktionsavgiftens storlek skulle fastställas.Utifrån bl.a. transaktionens storlek (drygt 11 miljoner kronor) fann Högsta förvaltningsdomstolen att det inte fanns skäl att avstå från ingripande i form av sanktionsavgift. Vidare fann Högsta förvaltningsdomstolen att Finansinspektionens riktlinjer för sanktionsavgifter bör kunna tjäna som utgångspunkt vid fastställande av sanktionsavgiftens storlek, men att det ska göras en ¬individuell bedömning i det enskilda fallet där samtliga omständigheter beaktas.Vid en sådan bedömning kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att sanktionsavgiften skulle fastställas till hälften av det schablonbelopp som Finansinspektionens riktlinjer anger. Domstolen beaktade bl.a. att överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet får anses vara mycket begränsade eftersom det inte kunnat ske någon faktisk handel på värdepappersmarknaden under den korta tid som överträdelsen pågått.Högsta förvaltningsdomstolen fann vidare att det saknas lagliga förutsättningar att bevilja ersättning för ombudskostnader i ett mål av förevarande slag.