Dom i mål om rättsprövning

2021-12-01

Försvarsmakten hade överklagat ett beslut om beviljande av bygglov på en fastighet belägen inom påverkansområdet för Berga skjutfält, som har utpekats som ett område av riksintresse för totalförsvaret, till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde beslutet och regeringen avslog fastighetsägarens överklagande av länsstyrelsens beslut. Fastighetsägaren ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. att Försvarsmaktens överklagande hade kommit in för sent och att detta medgetts av kommunen, samt att utgången i sakfrågan var felaktig. Högsta förvaltningsdomstolen fann att länsstyrelsen och regeringen varit bundna av den rättidsprövning som kommunen gjort innan överklagandet överlämnades till länsstyrelsen. Vidare konstaterade domstolen att vad beträffar riksintresset för totalförsvaret lämnar reglerna ett mycket litet utrymme för hänsyn till andra intressen och förklarade att regeringens beslut ska stå fast.