Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-11-11

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Som allmän handling anses dock inte handlingar som ingår i en myndighets bibliotek, enligt den s.k. biblioteksregeln.Med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet begärde en person ut handlingar hos Riksbanken som innehåller ett stort antal insamlade statistiska uppgifter från en utomstående aktör. Riksbanken avslog begäran med hänvisning till att handlingarna omfattas av biblioteksregeln och därmed inte är allmänna. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är handlingarna organiserade och används på motsvarande sätt som t.ex. böcker eller databaser i ett bibliotek. Handlingarna ansågs därför ingå i ett bibliotek hos Riksbanken i den mening som avses i tryckfrihetsförordningens bestämmelse om biblioteksregeln. Det innebär att handlingarna inte är allmänna varför Högsta förvaltningsdomstolen avslog överklagandet.