Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-14

Partibidragsnämnden bedömde att den begärda handlingen, som avsåg en upptagning på en dvd-skiva, inte var allmän hos nämnden eftersom nämnden inte hade tillgång till något tekniskt hjälpmedel för att läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta upptagningen.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som Partibidragsnämnden och avslog överklagandet.