Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-22

I målet hade Partibidragsnämnden avslagit en begäran om att få ta del av innehållet på en inlämnad dvd-skiva med motiveringen att innehållet inte var tillgängligt för myndigheten med någon teknisk utrustning som myndigheten själv utnyttjar och således att förvaringskriteriet i 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen inte var uppfyllt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att begreppet ”tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar” även måste anses innefatta sådan utrustning som ska tillhandahållas genom en överenskommelse med en annan myndighet om tekniskt stöd. En sådan överenskommelse finns mellan Partibidragsnämnden och Riksdagsförvaltningen och den skulle därmed beaktas vid prövningen av begäran.

Målet visades åter till Partibidragsnämnden för ny prövning.