Dom i mål om offentlig upphandling

2022-11-18

En myndighet bjöd in leverantörer att lämna anbudsansökan avseende en upphandling enligt ett selektivt förfarande. Myndigheten valde att begränsa antalet anbudssökande som skulle få lämna anbud för varje anbudsområde. Av inbjudan framgick att lottning skulle användas i sista hand för att skilja kvalificerade anbudssökande åt om det fortfarande kvarstod ett för stort antal anbudssökande efter att de s.k. begränsningskriterierna hade tillämpats.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det varken framgår av lagtext, förarbeten eller praxis vilken typ av kriterier och regler som får användas för att begränsa antalet anbudssökande eller om lottning ingår bland dessa.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till avgörandet RÅ 2009 ref. 60 i vilket domstolen tidigare godkänt lottning vid ett öppet förfarande bl.a. eftersom en sådan metod inte anses gynna någon av deltagarna på någon annans bekostnad. Domstolen uttalade att det synsättet även är förenligt med det nu tillämpliga direktivet 2014/24/EU om offentlig upphandling, eftersom det i direktivets skäl 93 anges att man vid tilldelning av kontrakt bör undvika att tillgripa lottning som den enda metoden.

Vidare konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att vid ett selektivt förfarande är det inte olika anbud som ska jämföras, utan bedömningen avser leverantörernas kvalifikationer med avseende på upphandlingsföremålet och deras förmåga att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Denna skillnad i förhållande till det öppna förfarandet ansågs dock inte motivera en annan syn på om det bör vara tillåtet att använda lottning som urvalsmetod, förutsatt att myndigheten först har bedömt anbudssökandenas förmåga att utföra kontraktet utifrån uppställda kvalificerings- och begränsningskriterier.

Såvitt framkommit i målet hade de anbudssökande som varit föremål för lottning likvärdig förmåga att utföra kontraktet. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att myndigheten, genom att i slutskedet skilja likvärdiga anbudssökande åt genom lottning för att begränsa antalet sökande till det i inbjudan angivna högsta antalet, inte hade brutit mot upphandlingsregelverket.