Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

2020-06-05

Mervärdesskatt tas som huvudregel ut med en skattesats om 25 procent. För upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter till upphovsrättsligt skyddade verk gäller dock en reducerad skattesats om 6 procent. Ett verk är upphovsrättsligt skyddat om det ger uttryck för ett eget intellektuellt skapande och därmed uppnår verkshöjd.

I rättsfallet RÅ 1999 ref. 9 prövade Högsta förvaltningsdomstolen hur ett avtal, som innebar att en person skulle agera både producent av och programledare i en serie underhållningsprogram samt överlåta upphovsrätten till dessa prestationer, skulle bedömas. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att underhållningsprogrammen utgjorde upphovsrättsligt skyddade verk och att insatserna till en del fick anses vara av sådan skapande karaktär att personen i fråga var att betrakta som en av upphovsmännen till programmen.

I det mål som Högsta förvaltningsdomstolen nu har bedömt hade en person ingått avtal med Sveriges Radio om att i egenskap av programledare skriva manus till kortare inslag i ett radioprogram och framföra dessa i direktsändning. Uppdraget innebar att personen tillsammans med andra programledare skulle medverka i direktsända radioprogram. Genom avtalet förvärvade Sveriges Radio all upphovsrätt till inslagen och fick exklusiv rätt att göra dem tillgängliga för allmänheten. Skatteverket ansåg att den huvudsakliga delen i tillhandahållandet utgjordes av arbetsinsatsen. En skattesats om 25 procent togs därför ut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att inslagen ger uttryck för ett eget intellektuellt skapande och således får anses ha verkshöjd. Även inläggen i diskussioner och samtal under programmets gång kan i vart fall till en del antas uppfylla kravet på verkshöjd. I åtagandet ingår också andra uppgifter som är av icke skapande karaktär (jfr RÅ 1999 ref. 9). För att tillhandahållandet ska omfattas av en skattesats om 6 procent måste det huvudsakligen anses avse överlåtelse av upphovsrätt. För Sveriges Radio som medieföretag får det antas vara rätten att göra inslagen i radioprogrammen tillgängliga för allmänheten som är av betydelse och att det ekonomiska värdet ligger i förvärvet av upphovsrätten. Det som huvudsakligen efterfrågas får således anses vara upphovsrätten till de skapade inslagen och det arbete som därutöver utförs, och som är av icke skapande karaktär, får anses vara underordnat överlåtelsen av upphovsrätt. Den huvudsakliga delen i tillhandahållandet utgörs av en överlåtelse av upphovsrätt och en skattesats om 6 procent ska därför tas ut.