Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-01-26

En gymnasieelevs hemkommun ska ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är minst sex kilometer. Detta framgår av 2 § lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Uppsala kommun avslog en ansökan om elevresor för en elev som bodde växelvis hos sina föräldrar. Avslagsbeslutet motiverades med att i kommunens skolskjutsreglemente definieras bostad som den fastighet där eleven är folkbokförd och att ansökan gäller en annan adress än folkbokföringsadressen. Avståndet mellan elevens skola och den fastighet där hon var folkbokförd var mindre än sex kilometer medan färdvägen mellan skolan och den andra förälderns bostad översteg sex kilometer.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att varken lagtext eller förarbeten ger stöd för att innebörden av begreppet bostad ska begränsas till att bara avse bostaden på den fastighet där ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar är folkbokfört. I en situation där en gymnasieelev inte har uppnått 18 års ålder och bor växelvis hos sina föräldrar gäller därför hemkommunens ansvar enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor i förhållande till båda dessa bostäder. Kommunens beslut stred därmed mot lag och skulle därför upphävas.