Dom i mål om inkomstskatt

2021-12-02

Utgångspunkten är att anställda beskattas för förmåner från sin arbetsgivare i inkomstslaget tjänst. En anställd som förvärvar ett värdepapper på förmånliga villkor beskattas när förvärvet sker. Om det däremot inte är fråga om ett värdepapper utan en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor (personaloption) sker beskattning när rätten utnyttjas eller överlåts.En anställd har förvärvat köpoptioner från sin arbetsgivare till ett marknadsmässigt pris. Optionerna ger honom rätt att till ett i förväg bestämt pris köpa ett visst antal aktier i ett bolag. Arbetsgivaren har rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om anställningen avslutas och om återköp inte sker får den anställde sälja optionerna till någon annan eller behålla dem.Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att arbetsgivarens rätt till återköp, mot bakgrund av att den anställde vid återköp har rätt till marknadsmässig ersättning och att uteblivet återköp inte leder till att optionerna förfaller, inte innebär att köpoptionerna förlorar sin karaktär av värdepapper.