Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-01

Bolag inom en koncern har för avsikt att lämna koncernbidrag inför en koncernintern omstrukturering som syftar till att göra det möjligt att inom koncernen utnyttja sparade underskott.

Tre bolag inom koncernen ansökte om förhandsbesked för att få veta om lämnade koncernbidrag får dras av och om mottagna koncernbidrag får kvittas mot sparade underskott. Dessutom undrade bolagen om skatteflyktslagen kan tillämpas på förfarandet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det föreligger avdragsrätt för lämnade koncernbidrag och att underskott kan dras av från mottagna koncernbidrag. Avdrag kunde inte heller vägras med stöd av skatteflyktslagen.

När det gäller skatteflyktslagen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att bolagen även efter omstruktureringen kommer att ingå i samma koncern. Eftersom syftet med bestämmelserna om koncernbidrag är att möjliggöra resultatutjämning mellan bolag inom en och samma koncern, fann Högsta förvaltningsdomstolen – med referens till rättsfallet HFD 2018 ref. 59 – att den omständigheten att förfarandet gör det möjligt att utnyttja sparade underskott inom koncernen, inte medför att avdrag kan vägras med stöd av skatteflyktslagen.