Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-01

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde en stiftelse som lämnar bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En stiftelse som har en verksamhet som främjar ett allmännyttigt ändamål kan undantas från skattskyldighet för vissa inkomster. Stiftelsen ansökte om förhandsbesked för att få veta om stiftelsens bidragsgivning till enskilda som omfattas av ändamålet omsorg om barn och ungdom förutsätter en bedömning av sökandens ekonomiska situation. Frågan besvarades nekande av såväl Skatterättsnämnden, som av Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i avgörandet att ändamålet vård och uppfostran av barn genom en lagändring 2014 fått en något vidgad omfattning och i stället benämns omsorg om barn och ungdom. Av propositionen framgår att något krav på att ett ekonomiskt behov ska vara för handen hos en bidragsmottagare inte hade ställts upp beträffande ändamålet vård och uppfostran av barn. Det finns enligt domstolen inte något i lagtexten eller förarbetena som talar för att en ändring varit avsedd i detta avseende med anledning av utvidgningen av ändamålets omfattning.