Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-22

Vid inkomstbeskattningen är en person obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om vederbörande tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger ska bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge denne var bosatt här, om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk och om personen har en fastighet här. Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter av betydelse.Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om en persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttningen från Sverige tillsammans med övriga föreliggande anknytningsfaktorer skulle medföra väsentlig anknytning hit. Vid en samlad bedömning av redovisade omständigheter fann Högsta förvaltningsdomstolen att väsentlig anknytning inte förelåg i detta fall. Vid bedömningen beaktades bl.a. att fritidshuset aldrig hade utgjort permanentbostad för hela familjen och att den tillfälliga bosättningen där hade skett som ett led i familjens påbörjade utflyttning från Sverige.