Dom i mål mellan Diskrimineringsombudsmannen och Västra Götalandsregionen

2021-05-26

I målet har det främst varit fråga om Regionens ambulanspersonal diskriminerat mannen genom att delvis bedöma hans behov av vård utifrån hans etniska tillhörighet och om vilka konsekvenser ambulanspersonalens bedömning fått för mannen.

I rättegången har flertalet medicinska experter vittnat och en omfattande bevisning har presenterats av båda parterna. Tingsrätten har utifrån den bevisningen funnit att det är visat att ambulanspersonalen gjort en felaktig bedömning av mannens medvetandegrad och att hans behov av vård prioriterats för lågt. Av anteckningarna som ambulanspersonalen gjort om att det rörde sig om spelad medvetslöshet och en kulturell svimning har tingsrätten funnit att mannen delvis blivit bedömd utifrån hans etniska tillhörighet.

- Även om det står klart att ambulanspersonalen aldrig har haft någon intention att diskriminera mannen är det visat att personalen i vart fall i delar beaktat mannens etnicitet när hans medvetandegrad och behov av vård bedömts, säger en av domarna i målet, rådmannen Lisbet Boberg.

Genom denna bedömning har mannen missgynnats, främst genom att han fått vänta på vård längre än han typiskt sett borde. Missgynnandet har inneburit en diskriminering av mannen enligt diskrimineringslagen, vilket för med sig att Regionen ska betala diskrimineringsersättning till mannens dödsbo. Tingsrätten har bestämt denna ersättning till 80 000 kr.

- Vi har funnit att diskrimineringen av mannen, om än oavsiktlig, har skett i en verksamhet där det är särskilt viktigt att bl a etnicitet inte beaktas i de bedömningar som görs, varför ersättningen satts förhållandevis högt, säger rådmannen Lisbet Boberg.

Tingsrätten har vidare funnit att ambulanspersonalen diskriminerat den nu avlidna mannens änka. Detta har skett genom att personalen i delar negligerat hennes uppgifter om mannens symtom och sjukdomshistoria. Hon har därför tillerkänts diskrimineringsersättning med 30 000 kr.