Dom i det s.k. Vetlanda-målet

2021-07-14

Tingsrätten höll huvudförhandling under tre dagar i slutet av maj och i början av juni och beslutade därefter att den åtalade mannen skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. När det rättspsykiatriska utlåtandet var färdigt höll tingsrätten fortsatt huvudförhandling den 5 juli och har alltså meddelat dom idag.

Tingsrätten har i domen redovisat den framlagda bevisningen. Bevisningen utgjordes till stor del av rättsintyg avseende målsägandenas skador, analyser av blodbesudlingar på den beslagtagna kniven, GPS-positioneringar i gärningsmannens telefon, larmsamtal och utdrag från övervakningskameror, men också av förhör med alla målsägandena. Efter att ha prövat bevisningen har tingsrätten kommit fram till att det är bevisat att den åtalade mannen har angripit målsägandena med kniv och orsakat de skador som åklagaren har påstått.

Tingsrätten har bedömt att det har funnits en konkret fara för brottens fullbordan, dvs. fara för att var och en av målsägandena skulle dö.

När det gäller mannens uppsåt har tingsrätten kommit fram till att det är visat att gärningsmannen hade s.k. likgiltighetsuppsåt till brotten och att han därför ska dömas för försök till mord i sju fall.

Mannen berättade vid huvudförhandlingen om tre av angreppen, men mindes inte övriga angrepp. Han sa också att han inte ifrågasatte det som målsägandena berättade om händelseförloppet, utan att han accepterade det.

Mannen var också åtalad för ett ringa narkotikabrott, som han hade erkänt och som han också döms för.

Som nämnts har mannen genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. I det rättspsykiatriska utlåtandet har bedömningen gjorts att mannen inte har begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han vid tiden för undersökningen inte hade en allvarlig psykisk störning och att det därmed inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

Tingsrätten konstaterar att det inte finns skäl att göra någon annan bedömning av mannens psykiska tillstånd än den som har gjorts i det rättspsykiatriska utlåtandet. Det innebär att han inte ska särbehandlas i påföljdshänseende.

När det gäller påföljden beaktar tingsrätten olika omständigheter som påverkar straffvärdet. Tingsrätten konstaterar att vart och ett av mordförsöken har ett mycket högt straffvärde och kommer fram till att det sammanlagda straffvärdet för den samlade brottslighet som mannen döms för motsvarar fängelse på livstid. Tingsrätten beslutar i domen också om utvisning, som inte är begränsad i tiden.

Den åtalade mannen ska betala skadestånd till var och en av målsägandena med de belopp som de har begärt.

Tingsrätten, som utgjordes av lagmannen Anna Sjöman och nämnd, är enig.

Anna Sjöman hänvisar till tingsrättens dom och avser inte att kommentera domen ytterligare.