Digitala sammanträden i kommunfullmäktige inte olagliga

2021-05-27

Två kommuninvånare överklagade kommunens beslut och menade att kommunfullmäktiges beslut den 14 decem­ber förra året om deltagande vid sammanträden på distans, stred mot kommunallagen. De menade att folkvalda ledamöter genom beslutet utestängdes från att närvara fysiskt vid sammanträdena samt att sammanträden genomförts utan att deltagarna kunnat se varandra hela tiden.

Förvaltningsrätten uttalar i domen att kommunallagen inte uppställer något hinder mot att deltagande i sammanträde sker på distans. Inte heller finns det något lagligt hinder mot att låta ordföranden vid respektive sammanträde ta ställning i denna fråga.

– Bestämmelserna om deltagande på distans är visserligen främst avsedda att ge en möjlighet till deltagande i beslutsfattande som annars inte hade kunnat ske. Lagtexten uppställer dock inget hinder mot att fullmäktige genomför sammanträden på distans till exempel under nu rådande pandemi, säger Carina Ludvigsson, rådman.

De klagande hade inte heller visat att sammanträden genomförts på ett sådant sätt att kommunallagens krav på distansdeltagande inte uppfyllts.

–Kommunens beslut har inte inneburit en otillåten negativ påverkan på den demokratiska beslutsprocessen, säger Carina Ludvigsson.

I förvaltningsrättens avgörande har förutom rådmannen Carina Ludvigsson även deltagit två ledamöter med särskild kompetens inom kommunalrätt. Rättens ledamöter var eniga.