Bolag inom Investorkoncernen medges avdrag för räntekostnader

2020-08-31

Skatteverket har nekat de aktuella avdragen, som gäller beskattningsåren 2014–2017. Företag som ingår i en intressegemenskap får inte dra av räntekostnader avseende skulder till andra företag inom intressegemenskapen om skuldförhållandena huvudsakligen uppstått för att gemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Skatteverket bedömde att skuldförhållandena uppstått av denna anledning, bland annat eftersom beviljande av avdragen innebär att någon skatt i princip inte betalas på vinsterna i de rörelsedrivande bolagen i Mölnlycke-, Permobil- och Lindorffkoncernerna.

Förvaltningsrätten konstaterar i domarna att moderbolaget Investor, som är ett investmentföretag, har skulder till externa parter som överstiger de fordringar bolaget har på sina intresseföretag. Det innebär att en presumtion gäller för att skuldförhållanden inom intressegemenskapen inte har uppkommit av skatteskäl. Det ankommer då på Skatteverket att visa att skuldförhållandena har uppkommit av sådana skäl, vilket kan vara fallet till exempel om räntorna på de aktuella lånen avviker på ett märkbart sätt eller om finansiering hade kunnat ske med tillskott i stället för lån.

- Förvaltningsrätten anser att det genom den bevisning bolagen fört fram i målen framkommit att det finns starka affärsmässiga skäl bakom skuldförhållandenas uppkomst och att räntorna inte avviker på något märkbart sätt. Skatteverket har inte lyckats visa att skuldförhållandena huvudsakligen uppstått för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån och bolagen ska därmed medges avdrag för räntekostnaderna, säger Tobias Rydin, rådman.