Biotopskyddsdispens har bedömts kunna medges för att återskapa arronderingsförutsättningar på jordbruksmark i ett varierat odlingslandskap

2023-01-26

Fastighetsägaren överklagade Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 25 mars 2022 att avslå ansökan om biotopskyddsdispens och yrkade att domstolen beviljar dispensen. Länsstyrelsen motsatte sig bifall till överklagandet.

Domstolen bedömer inledningsvis att den sökta dispensen syftar till att återskapa arronderingsförutsättningar som under lång tid funnits på fastigheten och att fastighetsägaren sammantaget visat att dispensen behövs för att han ska kunna utveckla och bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmarken.

Därefter bedömer domstolen att åkerarealerna är belägna i ett varierat odlingslandskap med flera småvatten och att groddjuren har god status i området. Sammantaget bedöms en dispens därför vara förenlig med biotopskyddets syften.

- Det är fråga om svåra avvägningar mellan angelägna intressen av att upprätthålla biologisk mångfald och ett aktivt jordbruk, konstaterar rådmannen Annika Wahlfried Wikingsson, ordförande i målet.

Domen innebär att länsstyrelsens avslagsbeslut upphävs. Domstolen har dock bedömt att dispensen bör förenas med villkor och har därför återförvisat ärendet till länsstyrelsen för att besluta om dispens och villkor.