Bilparkering på Skummeslövsstrand och Mellbystrand

2019-06-20

Sedan lång tid har motortrafik och parkering i mycket stor omfattning skett sommartid på sandstränder i Laholms kommun???. Kommunen har underhållit nedfarter till stranden samt skyltat till parkering och informerat om den på sin hemsida. Mark- och miljödomstolen har med stöd av tillsynsbestämmelserna i miljöbalken förbjudit kommunen att fortsätta med underhåll, skyltning och information mm.

 

Kommunen har överklagat domen och yrkat att den ska upphävas. Som skäl för det har kommunen bl.a. menat att parkeringen och körningen inte är farlig för miljön samt att verksamheten bedrivs i privat regi och att kommunen därför inte är att anse som verksamhetsutövare i lagens mening. Domen har dessutom överklagats av boende i grannskapet som bl.a. har begärt att kommunen ska åläggas att hindra nedfart till stranden.

 

Mark- och miljööverdomstolen har prövat frågorna och funnit att det är fråga om miljöfarlig verksamhet och att kommunen är att anse som verksamhetsutövare eftersom den genom sina åtgärder bidragit till verksamheten. Förbudet kan inte anses hindra kommunen från åtgärder som kan behövas med anledning av skyldigheter den kan ha såsom att bereda räddningstjänsten framkomst. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det inte är möjligt att med stöd av miljöbalken förelägga kommunen att förbjuda upplåtelse av parkering eller att sätta upp bommar på annans mark.

 

Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit överklagandena och fastställt mark- och miljödomstolens dom.

Bifogade filer: M 11839-18 Senast ändrad: 2019-06-20