Beslut om avveckling av skolor och förskolor i Linköping har inte bedömts vara olagligt

2023-06-01

Femtioen kommunmedlemmar överklagade barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 mars 2023 och begärde att beslutet skulle upphävas. De huvudsakliga argumenten var att man ansåg att beslutet borde ha tagits av kommunfullmäktige och att nämnden inte hade tagit hänsyn till barnets bästa enligt skollagen och barnkonventionen. Förvaltningsrätten har prövat beslutet genom laglighetsprövning och anser att det i överklagandena inte framkommit något som visar att barn- och ungdomsnämnden skulle ha överskridit sina befogenheter, brustit i att ta hänsyn till barnets bästa eller att beslutet skulle vara olagligt på annat sätt. Domstolen har vid prövningen endast tagit ställning till beslutets laglighet och inte dess skälighet eller lämplighet.

– Det är klagandena som har bevisbördan för att visa att beslutet är olagligt. Vi har kommit fram till att det inte finns grund för att upphäva beslutet, säger Kristina H Samuelsson, rådman.

 

Rättens dom var enhällig och kan överklagas till kammarrätten.