Beslut i mål om offentlig upphandling

2020-04-02

När en upphandlande myndighet har fattat ett beslut om att tilldela en leverantör ett kontrakt eller ingå ramavtal i en offentlig upphandling löper en period under vilken den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal (avtalsspärr). Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts inom denna period, fortsätter avtalsspärren att gälla under handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr). Rätten får dock besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

En upphandlande myndighet genomför en upphandling som är uppdelad i olika produktgrupper. Ett bolag som inte bedömts uppfylla de obligatoriska kvalificeringskraven ansökte om överprövning av upphandlingen. Bolagets anbud avsåg endast vissa produktgrupper men ansökan om överprövning avsåg samtliga produktgrupper.

Den upphandlande myndigheten yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva den förlängda avtalsspärren avseende upphandlingen av produktgrupper som bolaget inte hade lämnat anbud i. Förvaltningsrätten avslog yrkandet och kammarrätten avslog den upphandlande myndighetens överklagande av förvaltningsrättens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att eftersom bolaget hade uppgett att ansökan om överprövning omfattade samtliga produktgrupper, och ansökan inte hade avvisats av förvaltningsrätten i någon del, omfattade den förlängda avtalsspärren hela upphandlingen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att bolaget inte hade gjort gällande att bolaget haft ett intresse av att ingå avtal i upphandlingen såvitt gäller vissa produktgrupper eller att bolaget till följd av den påstådda överträdelsen lidit eller kan komma att lida skada avseende dessa delar av upphandlingen. Det var därför inte rimligt med en fördröjning av upphandlingen i dessa delar på grund av bolagets ansökan om överprövning. Förvaltningsrätten skulle därför ha upphävt den förlängda avtalsspärren gentemot bolaget avseende de aktuella produktgrupperna.