Beslut i mål om förhandsbesked om särskild löneskatt

2023-11-24

Den som har utfäst en tjänstepension ska betala särskild löneskatt på kostnaden för pensionsutfästelsen.

Genom en ansökan om förhandsbesked ville ett bolag, som har försäkringsavtal med ett tjänstepensionsförsäkringsbolag som innebär att bolaget har en individuell s.k. överskotts­fond hos försäkringsbolaget, få veta om användningen av medel i överskottsfonden utlöser särskild löneskatt på pensionskostnader.

För att förhandsbesked ska lämnas krävs att det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Eftersom bolaget i huvudsak ville få reda på huruvida befintlig användning av medel i överskottsfonden utlöser särskild löneskatt på pensions­kostnader ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att bolaget inte stod inför en sådan valsituation mellan olika handlingsalternativ som krävs för att ett förhandsbesked ska anses vara av vikt för bolaget. Det ansågs inte heller vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att ett förhandsbesked lämnades. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskedet och avvisade ansökan.