Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-19

En person ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få klarhet i om denne efter utflyttning från Sverige skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige eller endast vara begränsat skattskyldig här. I ansökan angavs att sökanden bedriver näringsverksamhet i en enskild firma som kommer att avvecklas i samband med flytten. Skatterättsnämnden fann att sökanden skulle anses vara begränsat skattskyldig i Sverige först efter att samtliga tillgångar i dennes enskilda firma hade avyttrats och firman avvecklats. I Högsta förvaltningsdomstolen anförde sökanden att näringsverksamheten ännu inte hade startat och att frågan är vad som gäller om denne startar en enskild firma och sedan lägger ned den före utflyttningen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att sökandens beskrivning av omständigheterna ändrats i förhållande till den beskrivning som lämnades inför Skatterättsnämndens prövning. Förhandsbeskedet undanröjdes därför och ansökningen avvisades.