Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

Utdelning på s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas delvis som inkomst av tjänst. Om utomstående i betydande omfattning äger andelar i, och har rätt till utdelning från, fåmansföretaget så är andelarna kvalificerade bara om det finns särskilda skäl.

Genom en ansökan om förhandsbesked ville sökandena få veta vilka konsekvenser det skulle få för tillämpningen av utomståenderegeln att vissa beskrivna åtgärder vidtogs, bl.a. att bolagsordningen för det aktuella fåmansföretaget ändrades och ett aktieägaravtal sades upp. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i ansökan saknades uppgifter som med hänsyn till verksamhetens art, ägarförhållandena i bolaget samt gällande detaljerade aktieägaravtal framstod som helt centrala för att en tillförlitlig bedömning av tillämpningen av utomståenderegeln skulle kunna göras. Förhandsbesked borde därför inte ha lämnats.