Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-08-31

Utgifter för att anskaffa en byggnad dras vid beskattningen av genom årliga värdeminskningsavdrag. Vid beräkningen av värdeminskningsavdrag för byggnader som är avsedda för annat ändamål än bostadsändamål ska en uppdelning göras mellan bygganden i sig och s.k. byggnadsinventarier. Avskrivningstakten är regelmässigt snabbare för byggnadsinventarier än för själva byggnaden.

Ett bolag ville genom en ansökan om förhandsbesked få klarhet i om ett växthus som bolaget hade förvärvat helt eller delvis kunde behandlas som ett byggnadsinventarium. Bolaget ställde också vissa följdfrågor gällande äldre växthus som bolaget ägde sedan tidigare.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ansökan om förhandsbesked gällde växthus som bolaget redan hade förvärvat. Det nya växthuset var av samma slag som andra växthus som bolaget hade sedan tidigare och skulle användas på samma sätt i bolagets verksamhet. Bolaget hade inte anfört att det stod inför något handlingsalternativ som kunde påverkas av svaret på frågorna. Det ansågs därför inte vara av vikt för bolaget att förhandsbesked lämnades.

Eftersom domstolen ansåg att det inte heller var av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnades undanröjdes förhandsbeskedet och ansökan avvisades.