Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-17

En person som bor utomlands är obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen har väsentlig anknytning hit och tidigare har varit bosatt här. För att avgöra om någon har väsentlig anknytning hit ska beaktas bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet här, om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som ger denne ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och liknande förhållanden.

En svensk medborgare som är bosatt i Sverige överväger att flytta utomlands. Genom ansökan om förhandsbesked ville personen få veta om han efter flytten kommer att vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Personen är en av grundarna av och nyckelpersonerna i en företagsgrupp som är verksam inom riskkapitalbranschen. Han äger indirekt som mest 3,9 procent av aktierna och kontrollerar 5 procent av rösterna i tre olika bolag (förvaltningsbolagen) på Jersey. Dessa bolag förvaltar tre olika riskkapitalfonder som har tillgångar i form av aktier i rörelsedrivande bolag i Sverige, s.k. portföljbolag. Dessa fonders ägarandel i de svenska bolagen varierar mellan 17 och 100 procent. Förvaltningsbolagen äger ca 2 procent av tillgångarna i respektive fond och övriga tillgångar ägs av externa investerare. I företagsgruppen ingår också ett rådgivningsbolag som förvaltningsbolagen har träffat avtal om rådgivning med. Personen äger inga aktier i det bolaget men är anställd där och kommer att vara så även efter flytten. Den fråga som ska besvaras är om hans ekonomiska engagemang i företagsgruppen medför att han har väsentlig anknytning till Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bedömningen av om en nyckelperson i en företagsgrupp som är verksam inom riskkapitalbranschen har ett väsentligt inflytande över de verksamheter som bedrivs av de olika företag som ingår i företagsgruppen kan inte enbart grundas på dennes formella ägande utan det krävs ingående information om och analys av de avtal som finns och organisationsstrukturen. Det kan t.ex. handla om rådgivnings­bolagets roll i förhållande till förvaltningsbolaget, nyckelpersonens roll i rådgivningsbolaget och om det finns någon koppling mellan dennes arbete i rådgivningsbolaget och den avkastning som vederbörande indirekt får från förvaltningsbolaget. Inte minst gäller det bedömningen av om personen också har inflytande på annat sätt än genom ägarandel. Ett förhandsbesked som ska besvara frågan om en person som på grund av ett sådant engagemang har väsentlig anknytning till Sverige aktualiserar alltså frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär. Omständigheterna i målet är sådana att förhandsbesked inte borde ha lämnats. Förhandsbeskedet undanröjdes och ansökningen avvisades.