Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-05

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen i den överklagade delen då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden att förhandsbesked lämnades. Det fanns inte heller ett intresse av ett snabbt avgörande utifrån prejudikatskäl.