Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-20

Vid prövningen av om en nationell skattebestämmelse strider mot etableringsfriheten i EUF-fördraget ska bl.a. bedömas om bestämmelsen är proportionerlig. Enligt EU-domstolens praxis är det inte proportionerligt att vägra ett moderbolag avdrag för s.k. slutliga förluster hos ett dotterbolag i en annan medlemsstat. Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål ställt frågor till EU-domstolen som gäller hur det ska avgöras om en förlust är slutlig. EU-domstolen besvarade frågorna genom domar i målen C-607/17 och C-608/17. Av EU-domstolens svar framgår att även förluster som uppkommit i indirekt ägda dotterbolag i vissa fall kan vara slutliga. Av svaren framgår vidare att utformningen av regelsystemen i dotterbolagsstaterna – i de avseenden som omfattades av Högsta förvaltningsdomstolens frågor – inte har någon avgörande betydelse för om de aktuella förlusterna är slutliga. EU-domstolen gjorde dock i domarna även vissa andra uttalanden rörande vad som krävs för att en förlust ska anses vara slutlig. Efter EU-domstolens domar har bolagen i målen dels gett in nya uppgifter om innehållet i lagstiftningen i dotterbolagsstaterna, dels fört en argumentation kring de kommersiella möjligheterna att överlåta dotterbolagen till externa köpare. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att framför allt det sistnämnda aktualiserar bedömningar som inte lämpar sig att göras i ett förhandsbesked. Förhandsbeskeden undanröjdes därför och ansökningarna avvisades.