Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-06-07

En stiftelse som har till ändamål att genom bl.a. trädplantering bidra till ekologisk balans samt bättre och tryggare försörjning för de fattiga och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning finansierar trädplanteringen bl.a. genom avtal om klimatkompensation.

I en ansökan om förhandsbesked ville Allmänna ombudet hos Skatteverket veta om stiftelsens inkomster från klimatkompensationsavtalen är skattepliktiga näringsinkomster eller skattefria gåvor. Ansökan innefattade även frågeställningen om den inkomstskattemässiga behandlingen av motsvarande utgiftspost hos avtalsparten avgör hur inkomsten ska behandlas hos stiftelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att frågorna gäller förutsättningarna för att en viss avtalsbunden verksamhet som bedrivs av en inskränkt skattskyldig stiftelse ska konstituera näringsverksamhet, vad inkomstskattelagens gåvobegrepp innebär samt i vilken utsträckning en utgift respektive inkomst från en och samma transaktion ska behandlas symmetriskt hos transaktionens olika parter.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att dessa mera allmänna frågeställningar inte är av det slaget att det kan anses finnas ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande och att det därmed inte är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

Bifogade filer: Mål nr 5478-17 Senast ändrad: 2018-06-07