Beslut i ärenden angående hinder mot verkställighet

2019-04-15

Tingsrätten har idag meddelat beslut i ett flertal ärenden där ARS Enterprise AB överklagat beslut från Kronofogdemyndigheten att vägra verkställa s.k. utslag meddelade till bolagets förmån. Ett utslag är ett bevis om att en borgenär har en fordran mot en person; en gäldenär. Ett sådant utslag ska ligga till grund för verkställighet hos Kronofogdemyndigheten på samma sätt som en dom och Kronofogdemyndigheten har normalt inte rätt att pröva om utslaget är riktigt. Visst utrymme att pröva utslagets riktighet finns emellertid om en i utslag fastställd fordran är en klar skenfordran.

Tingsrätten har i dagens beslut funnit att hinder att verkställa utslagen inte föreligger. Skälet härtill är att den bevisning som ARS Enterprise AB åberopat motsäger att det skulle vara fråga om skenfordringar. Det kan således inte klart sägas att det är fråga om skenfordringar och verkställighet kan därmed inte vägras. Tingsrättens bedömning avser emellertid endast frågan om det finns skäl att vägra verkställighet och innefattar inte i sig någon bedömning av t.ex. räntans skälighet.

 

Senast ändrad: 2019-04-15