Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar Kaunis Iron AB tillstånd till befintlig och utökad gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

2022-12-01

 Mark- och miljödomstolen har beslutat att bifalla Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor och Kaunisvaara anrikningsverk. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järnslig.

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionen måste göra en ny bedömning av lämplig pelare 2-vägledning för Klarna Bank AB

2022-12-01

 Finansinspektionen (FI) har, i sitt överklagbara beslut om pelare 2-vägledning för Klarna på gruppnivå, inte gjort en tillräcklig bedömning av Klarnas invändningar om att bankens särdrag medför att utfallet av vald bedömningsmetod inte blir lämpligt. Beslutet upphävs därför och målet återförvisas till FI för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-01

 Fråga om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier ska vägras på en grunden att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för rättegångskostnader vid återkallelse

2022-12-01

 Högsta domstolen har i två avgöranden funnit att det har förelegat särskilda omständigheter att kvitta rättegångskostnaderna när käranden har återkallat sin talan på grund av att någon som inte är part i målet har fullgjort det som käranden har velat uppnå med rättegången.

Share Öppna i ny flik

Oaktsamhet beträffande målsägandens ålder i ett mål om våldtäkt mot barn

2022-11-30

 Avgörandet behandlar straffansvaret för omedveten oaktsamhet beträffande den omständigheten att målsäganden var under 15 år. Högsta domstolen uttalar bl.a. att i en situation med tydliga indikationer på att den unge är underårig är det oaktsamt att genomföra sexuella handlingar med den unge utan att först ha förvissat sig om att han eller hon trots allt har åldern inne.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning och sanktionsavgift

2022-11-30

 Kammarrätten har satt ned sanktionsavgiften som beslutats för Nasdaq Clearing AB enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för medhjälp till mord på 19-åring

2022-11-30

 Uppsala tingsrätt dömer två män till 12 respektive 6 års fängelse för mordet på en ung man utanför Enköping.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-29

 Under en hel arbetsvecka i oktober pågick Förtroendedagarna inom Sveriges Domstolar. Södertörns tingsrätt deltog och berättade om sitt arbete med förtroendefrågor.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2022-11-29

 

15 personer har i dag åtalats för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling under tiden den 1 januari 2021 till den 26 maj 2021 i Kristianstad och andra delar av Sverige. Huvudförhandling äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under, såvitt nu kan bedömas, närmare 60 dagar. Såvitt känt är målet det största brottmål som handlagts vid Kristianstads tingsrätt.

 

Åtalet avser ett påstående om att ...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återställande av försutten tid m.m.

2022-11-29

 Fråga om förutsättningarna för att återställa tiden för överklagande av Skatteverkets beslut om inkomstskatt och påförande av skattetillägg när överklagandefristen har försuttits och det gjorts gällande att detta berott på att beslutet inte har nått adressaten (Mål nr 4799-4801-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 986-988-22).