Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande dödsskjutningen på en frisörsalong vid Marklandsgatan

2022-12-22

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt en 19-årig man för bl.a. mord och en 20-årig man för medhjälp till mord, båda till 12 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

26-åring döms för grov misshandel efter dödligt knivhugg

2022-12-22

 Tingsrätten anser inte att det är bevisat att den 26-åring som knivhögg två personer vid Nytorgsbacken tidigare i år avsåg att döda. Därför döms han i stället för två fall av grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i omfattande encrochat-mål

2022-12-22

 Av de 11 personer vilkas domslut överklagats frikänner hovrätten ytterligare en person och skärper fängelsestraffen för två personer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett bolag i Curaçao ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-12-21

 Föräldrapenning; fråga om en förmån som en förälder har fått enligt utländsk lagstiftning ska anses motsvara föräldrapenning med anledning av ett barns födelse och att den tid som den utländska förmånen har lämnats för därför ska räknas av från det högsta antal dagar som föräldrapenning kan lämnas för. (Mål nr 1487-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9352-21).

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till slutförvar för kärnavfall (SFR)

2022-12-21

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag gett tillstånd till slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall (även kallat SFR) vid Forsmark i Östhammars kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-12-21

 Fråga om förutsättningarna för befrielse från mervärdesskatt som har samband med bristande efterlevnad av tullagstiftningen vid återimport (2 kap. 5 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. samt artiklarna 86.6 och 203 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen). (Mål nr 1878-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6874-20). 

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten avslår en fastighetsägares talan om bättre rätt till en meteorit

2022-12-20

 Tingsrätten anser inte att meteoriten blivit en del av den fastighet som den fallit på. Meteoriten var lös egendom utan ägare och äganderätten tillfaller därför upphittarna.

Share Öppna i ny flik

Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen

2022-12-20

 Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ett ärende om tilläggsskydd för läkemedel. Domstolens beslut fick inte överklagas. Högsta domstolen prövar nu om det var ett grovt rättegångsfel att Patent- och marknadsöverdomstolen inte hämtade in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i sitt ärende.