Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut om uteslutning ur fackförening förklaras ogiltigt även av hovrätten

2022-12-08

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål gällande en fackförenings beslut om uteslutning av en medlem. Tingsrätten förklarade beslutet om uteslutning ogiltigt. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2022-12-08

 Fråga om förutsättningarna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken för försäkrade med oregelbundna inkomster (Mål nr 6179-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 288-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tull

2022-12-08

 Fråga om vilka förutsättningar som gäller för att fastställa och därefter förlänga den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel enligt artikel 251 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (Mål nr 3737-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2400-21).

Share Öppna i ny flik

Ett förbud för en travkusk att använda körspö har upphävts

2022-12-07

 En travkusk förbjöds vid vite att inneha körspö vid tävlingar. Kammarrätten i Göteborg har nu bedömt att föreläggandet går för långt och upphävt det. Visserligen fanns skäl för ett föreläggande, men det borde inte ha gällt allt innehav av körspö utan bara sådan användning som kan medföra lidande för en häst, menar kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Grannar hade inte rätt att överklaga ett beslut om bygglov

2022-12-07

 Beslut om bygglov kan enligt fast praxis överklagas av ägarna till angränsande fastigheter (”rågrannar”). Högsta domstolen har nu klargjort att detta inte gäller när bygglovsfastigheten består av flera friliggande områden och grannfastigheten inte gränsar till just det område som bygglovet avser.

Share Öppna i ny flik

Jäv förelåg vid beslut om att inte bevilja prövningstillstånd

2022-12-07

 Ett tekniskt råd deltog i ett beslut att inte bevilja prövningstillstånd i ett mål om effektivisering av vattenkraft. Hennes make var anställd inom ett bolag som ingick i samma koncern som ett partsbolag. Högsta domstolen har nu tagit ställning till om omständigheterna medför att det tekniska rådet har varit jävigt att delta vid handläggningen av målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att regeringens beslut om undantag från krav på miljöbedömning och att ge Cementa AB ett tillfälligt tillstånd till täkt av kalksten inte strider mot någon rättsregel.

Share Öppna i ny flik

Långt fängelsestraff för mordförsök på hotell i Malmö

2022-12-07

 Tingsrätten dömer en 23-årig man för mordförsök på en kvinna på ett hotell i Malmö till fängelse 16 år. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 500 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-12-06

 Tingsrätten har beslutat att ändra huvudförhandlingsplanen i målet på så sätt att vissa förhandlingsdagar utgår.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-12-06

 Under förra veckan hade tingsrätten besök av Simona Dementavi?ien? från Litauen. Hon arbetar som domare men driver för närvarande ett forskningsprojekt om nämndemän. Än så länga har Litauen inga nämndemän i sina domstolar men det kan komma att förändras i framtiden. Veckans inlägg handlar om Simonas besök på vår domstol.