Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

2023-04-04

 Solna tingsrätt har den 16 juni 2022 dömt en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de opererade patienterna, men frikände honom avseende två andra personer. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Domar i de s.k. koranmålen - Polisen har inte haft rätt att neka tillstånd för allmän sammankomst

2023-04-04

 De möjligheter som finns att vägra tillstånd till en allmän sammankomst är begränsade. Förvaltningsrätten anser inte att de omständigheter som har legat till grund för Polismyndighetens beslut är tillräckliga för att neka tillstånden i de två aktuella fallen. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om återställande av försutten tid

2023-04-04

 Tiden för att överklaga ett kammarrättsbeslut har återställts eftersom det inte var lämpligt av kammarrätten att delge klaganden beslutet med förenklad delgivning per e-post.

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för utpressning mot riksdagsledamot

2023-04-04

 Tingsrätten dömer en kvinna för utpressning och försök till utpressning riktad mot en riksdagsledamot.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs kommuns beslut om arvoden till förtroendevalda

2023-04-04

 Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun beslutade den 19 december 2022 att anta nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Beslutet har av förvaltningsrätten ansetts olagligt på grund av att det förelåg jäv.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-04-04

 En icke affärsmässigt motiverad värdeöverföring till utomstående enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen ska behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter m.m.

2023-04-03

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter m.m (Mål nr 239-248-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6517-6526-22, Mål nr 249-258-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6527-6536-22).

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring

2023-04-03

 Den 1 april 2023 börjar tingsrätten tillämpa snabbare lagföring. Det är en lagstiftning som gör det möjligt för tingsrätten att meddela en dom i ett mål några veckor efter det att ett påstått brott har begåtts.

Share Öppna i ny flik

Dom om regler för rörlighet för högre studier

2023-04-03

 Migrationsverket kan invända mot en inresa till och planerad vistelse i Sverige om en studerande från ett land utanför EU inte kan visa att uppehållstillståndet i det första studielandet inom EU även gäller för studierna i den andra medlemsstaten.

Share Öppna i ny flik

Nu börjar Helsingborgs tingsrätt med snabbare lagföring

2023-04-03

 Den arbetsmetod kallad ”snabbare lagföring” som använts på försök vid vissa tingsrätter införs nu permanent i Helsingborgs tingsrätt.