Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Asylsökande beviljas flyktingstatus pga. könsidentitet som transperson

2021-02-15

 En asylsökande har berättat att hon riskerar skyddsgrundande behandling i Irak och Kuwait pga. sin könsidentitet som transperson.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-02-15

 

En person begärde anonymt via e-post hos en kommun att få ta del av en handling. Kommunen avslog begäran med motiveringen att handlingen inte var allmän. Beslutet överklagades anonymt till kammarrätten, som förelade klaganden att uppge sitt namn. Klaganden meddelade att denne inte avsåg att uppge sitt namn. Kammarrätten avvisade då överklagandet.

Klaganden anför i Högsta förvaltningsdomstolen att denne med stöd av tryckfrihetsförordningen har rätt att föra talan anonymt. Vidare finns en e-pos...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2021-02-15

 Högsta domstolen presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bl.a. redogörelser för viktigare vägledande avgöranden (prejudikat), statistik och ett urval av andra händelser under året.

Share Öppna i ny flik

Ombyggnad av tingsrättens entré våren 2021

2021-02-12

 

Nu har arbetet med att bygga om domstolens entré påbörjats och arbetet beräknas pågå under hela våren. Vi bygger om entrén för att skapa en säkrare domstol och en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Alla besökare kommer att släppas in och ut som vanligt via huvudentrén. Tingsrätten kommer under ombyggnationen upprätthålla en hög säkerhetsnivå i lokalerna. Vid behov kan det t.ex. beslutas om säkerhetskontroll vid inpassering till en förhandlingssal...

Share Öppna i ny flik

Två minderåriga systrar beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter

2021-02-12

 Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet har migrationsdomstolen funnit att det föreligger särskilt ömmande omständigheter för att bevilja systrarna uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i stora målet vid Södertörns tingsrätt inleds måndagen den 15 februari

2021-02-12

 

Stora målet vid Södertörns tingsrätt

Tingsrättens avdelning 2 ansvarar för ett par brottmål med samband (”stora målet”) vars gemensamma huvudförhandlingar ska pågå under hela våren och fram till midsommarveckan. Målen består av i huvudsak tre mål enligt följande:

 

  • - Beslagsmålet B 11907–20
  • - Kungens kurva målet B 772–20
  • - Encronmålet B 14383–20 (B 7306–20, 20349–20, 8845–...

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-11

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-11

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-02-11

 Regeringen har den 11 februari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-02-10

 

Fråga om i vilken utsträckning det är förenligt med undantaget från rätten till frihet för en underårig som är frihetsberövad för att undergå skyddsuppfostran i artikel 5.1 d i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att, med stöd av 1 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, bereda och genomföra vård av den som fyllt 18 år och som bedömts ha ett socialt nedbrytande bet...