Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-05

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11328-20.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-02-05

 

Fråga om lämplighetskravet enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är uppfyllt. (Mål nr 6368-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5498-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-05

 Ett bolags tillhandahållande av s.k. co-locationtjänster i ett datacenter har ansetts skattepliktigt.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om tillhandahållande av s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser är undantaget från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet (I och II).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-02-04

 

Sjukpenninggrundande inkomst; fråga om hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas för en försäkrad som på grund av arbetsskada har beviljats livränta och som har förvärvsförmåga även efter arbetsskadan.(Mål nr 4790-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2093-20).

Share Öppna i ny flik

Grovt vållande till annans död mm. i Sörfors

2021-02-04

 Åklagaren väckte den 16 december 2020 åtal med anledning av en trafikolycka den 31 maj 2020 i Sörfors där fyra unga pojkar omkom.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-04

 En ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i hovrätten i Telia-målet

2021-02-04

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i Telia-målet som gällt påståenden om att anställda i TeliaSonera lämnat mutor till personer i Uzbekistan i samband med koncernens etablering i landet. Tre personer åtalades för grov bestickning men friades i Stockholms tingsrätt. Även hovrätten frikänner nu de tre tilltalade på samtliga punkter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-02-03

 

Fråga om Försäkringskassan har haft rätt att neka utbetalning av assistansersättning till en försäkrad på den grunden att assistentens arbetstid överstiger dennes arbetsförmåga enligt meddelat beslut om sjukersättning. (Mål nr 1793-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3407-19).

Share Öppna i ny flik

Ett rättesnöre i rätten

2021-02-03

 Tilltala varandra med titel, behandla varandra med respekt och undvik värdeladdade ord - det är några av de uppmaningar som finns i de uppdaterade handlingsreglerna för uppträdande i rättssalen.