Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Barnkonventionen hindrade utmätning

2021-12-15

 En utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention

Share Öppna i ny flik

Ansvar för personskada på ett aktivitetscenter

2021-12-15

 En mamma besökte ett aktivitetscenter tillsammans med sina barn. När hon under besöket hoppade på en luftkudde i en hoppgrop bröt hon fotleden. Hon krävde att centret på grund av oaktsamhet skulle hållas ansvarigt för hennes skada. Högsta domstolen kom dock fram till att omständigheterna inte var sådana att centret kunde anses ha gjort sig skyldigt till skadeståndsgrundande oaktsamhet.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om matchfixning

2021-12-15

 Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag dömt alla tilltalade i ett mål om matchfixning till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-12-14

 Veckans blogginlägg handlar om Sveriges Domstolars internationella experter som bidrar med sitt kunnande i andra länder. Inlägget är skrivet av Fredrika Blom som är tjänstledig från domarutbildningen och arbetar som internationell samordnare på Domstolsverkets Enhet för internationella relationer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-12-14

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2021-12-14

 Avvisad talan i mål om rätt att ta del av allmän handling; fråga om en kommunal lantmäterimyndighet är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 3343-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1044-21)

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om försök till mord i Lycksele

2021-12-14

 En man har åtalats för försök till mord på sin mor och sina två minderåriga söner. Han har även åtalats för grovt olaga hot mot en 65-årig man. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 20 och 21 december, med början kl. 09.00 respektive dag.

Share Öppna i ny flik

Huvudhandling i mål kopplat till storbråk i Lund

2021-12-14

 Huvudförhandling i tingsrättens mål B 5760-21, där åtal har väckts för bland annat grovt vapenbrott och försök till mord, kommer att hållas i Lunds tingsrätts lokaler den 16-17 december 2021, med början kl. 09.00 båda dagarna.

Share Öppna i ny flik

Ansökan om tillstånd för behandling av askor (återvinning av fosfor) i Helsingborg avslås

2021-12-14

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har bedömt att Ragn-Sells Treatment & Detox AB:s ansökta verksamhet (behandling av askor - återvinning av fosfor) på ett otillåtet sätt försämrar vattenkvaliteten i Öresund och därför inte kan tillåtas.

Share Öppna i ny flik

Antalet ännu inte avgjorda ärenden fortsätter att minska

2021-12-14

 Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Med undantag för några enstaka år har successivt antalet balanserade ärenden, dvs. ärenden som ännu inte har avgjorts, ökat år från år. Samma sak har gällt för handläggningstiderna. Till stor del har det berott på minskade resurser och hög ärendetillströmning. Förra året kunde man dock se ett tydligt trendbrott, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021.