Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förbud mot otydlig reklam i sociala medier

2019-12-05

 Patent- och marknadsöverdomstolen har bifallit Konsumentombudsmannens talan om förbud mot marknadsföring i inlägg på en blogg och på Instagram, eftersom det inte tillräckligt tydligt framgick att inläggen var betald reklam för en annan näringsidkares tjänster.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse

2019-12-04

 Den nu 48-årige man som i media kallats för Knutbypastorn har idag fått sitt livstids fängelsestraff tidsbestämt till 26 år. Han dömdes 2004 av Svea hovrätt till livstids fängelse för anstiftan av mord i ett fall och anstiftan av försök till mord i två fall.

Share Öppna i ny flik

Beslut i häktningsfråga gällande mordförsök i Rågsved

2019-12-03

 Tingsrätten har idag prövat åklagarens begäran om att tre personer ska häktas för medhjälp till försök till mord den 29 november 2019. Tingsrätten har beslutat avslå åklagarens begäran.

Share Öppna i ny flik

Remissvar till Socialdepartementet

2019-12-03

 Remissvar avseende promemorian Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-12-03

 En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga till mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Deltagande i politisk organisation inte grund för att upphäva auktorisation för tolk

2019-12-03

 Kammarkollegiet har beslutat att upphäva auktorisationen för en tolk och translator med anledning av deltagande i – och uttalanden inom ramen för – en politisk organisation. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att beslutet innefattar ett sådant ingrepp i yttrande- och föreningsfriheten som enligt grundlagen och Europakonventionen förutsätter lagreglering. Eftersom det saknas sådan reglering har Kammarkollegiets beslut upphävts.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse

2019-12-03

 Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse för en man dömd för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord i Knutby vintern 2003-04

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2019-12-03

 I veckans blogginlägg skriver fiskalen Mathilda Klang om skuldsanering.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-03

 En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om preskription av medansvar

2019-12-03

 En hyresvärd krävde betalning för ett aktiebolags hyresskuld av en med bolaget medansvarig styrelseledamot. Frågan var om medansvaret för hyresskulden hade upphört på grund av att talan mot ledamoten hade väckts för sent.