Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-13

 Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-06-12

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dagens förhandlingar inställda

2019-06-12

 Området Garnisonen i Linköping har spärrats av. Tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden i Linköping ligger innanför avspärrningen. Alla dagens förhandlingar är därför inställda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-06-12

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat förberedelse till terroristbrott. Hovrätten frikänner den person som av tingsrätten dömdes för förberedelse till terroristbrott. Hovrätten fastställer tingsrättens frikännande dom mot en annan person som varit åtalad för samma brott. Båda dessa personer och ytterligare en annan person döms, precis som i tingsrätten, för brott mot den så...

Share Öppna i ny flik

NCC förlorar entreprenadtvist

2019-06-12

 NCC Sverige AB (NCC) byggde på uppdrag av Västra Götalandsregionens (VGR) den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården för kontraktssumman 499 miljoner.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt avslår begäran om skadestånd för felaktig myndighetsutövning

2019-06-12

 Stockholms tingsrätt har i målet funnit att Naturvårdsverket, och senare förvaltningsrätten, inte haft fog för att återkalla ett typgodkännande för en fångstbur för vildsvin. Beslutet har dock legat inom en bedömningsmarginal som myndigheterna haft och det har inte varit fråga om ett förbiseende av någon rättsregel. Tingsrätten anser därför att något skadeståndsgrundande fel eller försummelse...

Share Öppna i ny flik

Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord på sin granne

2019-06-12

 En man hemmahörande i Tumba döms för mord på sin granne. Straffet bestäms till rättspsykiatrisk vård.

Share Öppna i ny flik

En person fortsatt häktad efter huvudförhandling i mål om rån av hundvalpar

2019-06-11

 Sedan huvudförhandlingen i målet om rån av hundvalpar avslutats, är en av de båda huvudåtalade fortfarande häktad, medan den andre huvudåtalade har försatts på fri fot. Dom meddelas den 25 juni 2019 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2019-06-11

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om ett offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål har rätt till ersättning för utlägg avseende pappersutskrift av vårdutredningar som en allmän förvaltningsdomstol översänt till biträdet i elektronisk form. (Mål nr 1406-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9535-18).

Share Öppna i ny flik

Nya datum satta för det stora och uppmärksammade målet

2019-06-11

 B785-18. Den 5 september 2019 kl 09.00 inleds rättegången mot de tre personer som bl.a. är åtalade för grov trolöshet mot huvudman/medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. I målet förs även talan om skadestånd, förverkande av utbyte av brott, företagsbot och näringsförbud.