Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En likvidators skadeståndsansvar mot tredje man

2019-12-18

 I ett tidigare avgörande förklarade Högsta domstolen att en likvidators beslut att skifta ett bolags tillgångar utan att avsätta pengar till betalning av en tvistig skuld innebar en överträdelse av en bestämmelse i aktiebolagslagen samt att likvidatorns handlande var oaktsamt. Högsta domstolen har nu ansett likvidatorn skadeståndsskyldig för den omedelbara skada hans oaktsamma agerande har orsakat annan än bolaget.

Share Öppna i ny flik

Dispositionsrätten till privilegiebrev från 1284 – kan inte prövas av allmän förvaltningsdomstol

2019-12-18

 Riksarkivet har krävt att Jönköpings kommun ska återlämna det privilegiebrev som Magnus Ladulås utfärdade 1284. En kommuninvånare i Jönköping har begärt att Förvaltningsrätten i Stockholm ska undanröja detta beslut. Förvaltningsrätten bedömer att denna fråga inte kan prövas i allmän förvaltningsdomstol, varken genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en man för våldtäkt i Folkets park i Malmö

2019-12-18

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för våldtäkt i Folkets park den 6 juni i år. En av männen döms för våldtäkt och olaga hot till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen ska också utvisas efter verkställt fängelsestraff och betala skadestånd till brottsoffret. Den andre mannen frikänns från åtalet.

Share Öppna i ny flik

Upphandlingar om snöröjning rättas

2019-12-18

 Stockholms stad genomför fem upphandlingar avseende driftentreprenader för barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumark m.m. inom fem stadsdelsområden. Anbuden från Svevia AB förkastades då bolaget, enligt staden, inte förklarat sina låga priser i anbuden på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningsrätten anser att staden, genom att förkasta Svevias anbud, har brutit mot LOU. Upphandlingarna ska därför rättas.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-12-17

 Ett barn som bott länge i Sverige och som gjort sig skyldig till några mindre brott beviljas svenskt medborgarskap samtidigt som föräldern.

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt söker juristpraktikant

2019-12-17

 Arbetsbeskrivning Tingsrätten söker praktikanter under 2020. Som praktikant kommer du att få en inblick i tingsrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför och innebär att du som praktikant kommer göra rättsutredningar, upprätta förslag till domar och beslut samt föra protokoll vid förhandlingar. Andra arbetsuppgifter som är aktuella är exempelvis att arbeta med delgivningar, post och förelägganden. Praktikperioden omfattar m...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-17

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Strömstads kommun.

Share Öppna i ny flik

En amerikansk dom om fastställt moderskap efter ett surrogatarrangemang erkänns när barnet inte har någon rättslig familjerelation med någon annan i Sverige

2019-12-17

 En svensk kvinna träffade ett avtal i USA om surrogatmoderskap med en amerikansk kvinna. Ett anonymt donerat ägg som befruktats med anonymt donerade spermier fördes in i den amerikanska kvinnans livmoder, varefter en amerikansk domstol förklarade att den svenska kvinnan var det blivande barnets rättsliga mor. Enligt Högsta domstolen är det nödvändigt att erkänna domen för att tillgodose barnets rätt till privatliv och för att uppfylla principen om barnets bästa.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-12-17

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om människorov och rån i Stockholm och Eskilstuna

2019-12-17

 Fyra män i åldrarna 17 till 21 år döms för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till människorov, mindre grovt brott och rån. De döms till fängelsestraff respektive sluten ungdomsvård och ska betala skadestånd om drygt 50 000 kr till målsäganden.