Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom för påstått upphovsrättsintrång i EN SVENSK TIGER

2020-10-09

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en frikännande dom i ett brottmål om upphovsrättsintrång. Målet gäller en person A som har använt olika illustrationer av det upphovsrättsligt skyddade verket EN SVENSK TIGER. Verket, som skapades på 1940-talet av en numera avliden person B, ingick i en vaksamhetskampanj som riktade sig till den svenska befolkningen.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetschef på LVM-hem i Lund begick inte tjänstefel

2020-10-09

 Åklagaren åtalade verksamhetschefen för ett hem för vård av missbrukare i Lund för att felaktigt ha avslutat tvångsvården av en kvinna som senare avled av metadonförgiftning. Tingsrätten anser att verksamhetschefen har haft laglig grund för sitt beslut och att han inte har åsidosatt vad som gällt för hans uppgift.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Göteborg inför säkerhetskontroll

2020-10-09

 Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att säkerhetskontroll ska införas i domstolens lokaler från och med den 12 oktober 2020. Säkerhetskontrollen ska bidra till att vi får en trygg miljö för alla som vistas i våra lokaler.

Share Öppna i ny flik

Prövningstilstånd meddelat i mål om inhibition

2020-10-08

 

Fråga om det har funnits förutsättningar för länsstyrelsen att med stöd av 35 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900) förordna att ett beslut att omhänderta djur ska gälla omedelbart. (Mål nr 4988-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4786-20).

Share Öppna i ny flik

Tysk bilist behöver inte betala felparkeringsavgift

2020-10-08

 En kvinna parkerade sin tyskregistrerade bil i Stockholm och betalade parkeringsavgift med en mobil betaltjänst. Hon fick en parkeringsanmärkning på grund av att hon hade angett registreringsnumret med bindestreck där det på registreringsskylten fanns mellanrum. Högsta domstolen gör bedömningen att kvinnan får anses ha fullgjort sin avgiftsskyldighet och att hon därför inte behöver betala någon felparkeringsavgift.

Share Öppna i ny flik

Yrkande om informationsföreläggande och edition i mål om upphovsrättsintrång avslås

2020-10-08

 

I ett pågående tvistemål gällande upphovsrättsintrång framställde käranden yrkanden om informationsföreläggande och edition. Patent- och marknadsdomstolen biföll yrkandena och förelade svarandebolaget, ett bolag verksamt inom datorspelsutveckling, att ge käranden vissa handlingar och viss information. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att kärandens talan, trots omfattande processledning, inte är tillräckligt konkretiserad för att det ens ska gå att klarlägga vilka påst&a...

Share Öppna i ny flik

Förtroendet för Sveriges Domstolar fortsätter öka

2020-10-08

 Svenska folkets förtroende för Sveriges Domstolar fortsätter att öka. Enligt den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå som släpptes i dag, har 39 procent av befolkningen stort förtroende för domstolarna och även bemötandet har förbättrats.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot en kvinna för bl.a. stämpling till mord på en advokat hösten 2018

2020-10-08

 

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan i våras har en kvinna varit häktad som misstänkt för stämpling till mord på en advokat hösten 2018. Häktningsbeslutet kom senare även att omfatta misstankar om anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. Utöver kvinnan är tre män häktade misstänkta för delaktighet av olika slag.

Åklagaren har i dag väckt åtal mot kvinnan för stämpling till mord och förberedelse till mord p&a...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-10-08

 Regeringen har den 8 oktober 2020 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-10-07

 Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs (CFC-beskattning). Även fråga om beskattning av utdelning och kapitalvinst hänförlig till bolaget och hur kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, förhåller sig till unionsrätten.