Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mål om påskupploppet i Örebro ska prövas på nytt i hovrätten

2023-06-02

 I mars i år meddelade Högsta domstolen dom i ett mål med upprinnelse i det s.k. påskupploppet i Örebro. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål med upprinnelse i samma händelser. Med beaktande av framför allt Högsta domstolens roll som prejudikatinstans har det ansetts att den förnyade prövningen bör göras i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-02

 Uppgift om en tidigare brottsmisstänkt persons identitet ska lämnas ut till företrädaren för ett skadelidande bolag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande mord på Koppargården i Landskrona

2023-06-02

 Även hovrätten dömer två av de fyra männen för mord och övriga två för bland annat grovt vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom gällande åtalet om trolöshet mot huvudman mot före detta VD:n för Science Park i Skövde

2023-06-02

 Göta hovrätt har i dag meddelat dom i målet där den före detta VD:n för Science Park i Skövde har varit åtalad för trolöshet mot huvudman. Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att VD:n till största delen ska frikännas från det som han har varit åtalad för. Dock har hovrätten frikänt honom i ytterligare delar och dömt honom för brott i endast två fall. Hovrätten har dömt VD:n till villkorlig dom och ansett att den villkorliga domen inte ska förenas med ett bötesstraff.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rikslicens enligt läkemedelsregleringen

2023-06-01

 Rikslicens enligt läkemedelslagen; om Läkemedelsverkets meddelande om att inte vidta någon åtgärd med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel är ett överklagbart beslut (Mål nr 1475-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3961-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut om avveckling av skolor och förskolor i Linköping har inte bedömts vara olagligt

2023-06-01

 Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagandena av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommuns beslut om att bl.a. avveckla fyra skolor och elva förskolor.

Share Öppna i ny flik

H2GS AB får tillstånd till drift av stålverk i Boden

2023-06-01

 Mark- och miljödomstolen lämnar H2GS AB tillstånd till uppförande och drift av ett stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde i Bodens kommun.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen kommer den 2 juni 2023 kl. 11.00 att meddela dom i mål nr M 8740-20

2023-06-01

 Målet gäller ersättning för avhjälpandekostnader avseende en undersökningsplan för ett dumpningsområde i Sundsvallsbukten.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen undanröjer två hovrättsdomar

2023-05-31

 Högsta domstolen har i två avgöranden konstaterat att hovrätten har dömt de tilltalade för andra gärningar än de gärningar som de har åtalats för. Hovrättens domar har därför undanröjts och målen har i båda fallen återförvisats till hovrätten för en ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om rättelse av en brottmålsdom efter laga kraft

2023-05-31

 En dom som hade fått laga kraft rättades på så sätt att det fängelsestraff som angavs i domslutet skärptes med sex månader. Den tilltalade anförde att han hade utgått från den påföljd som angavs i domslutet och att han därför inte hade överklagat domen. Högsta domstolen har förklarat att det inte har funnits förutsättningar att rätta domslutet och har upphävt rättelsebeslutet.