Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom: Sverigedemokratisk ungdom nekas statsbidrag

2018-01-30

 Kammarrätten i Stockholm avslår Sverigedemokratisk ungdoms överklagande om att tilldelas statsbidrag. Sverigedemokratisk ungdom, SDU, ansökte om statsbidrag för 2017 hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan avslogs liksom SDU:s överklagande till förvaltningsrätten. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att förbundet inte har visat att det i sin verksamhet...

Share Öppna i ny flik

Dom: En kommun kan inte överklaga Socialstyrelsens beslut att återkräva statsbidrag

2018-01-29

   Socialstyrelsen begärde att få tillbaka delar av ett statsbidrag en kommun fått, för att pengarna enligt Socialstyrelsen inte använts på rätt sätt. Kommunen överklagade återkravet. Frågan var om detta var ett beslut som överhuvudtaget gick att överklaga.   Det var enligt kommunen viktigt för rättsäkerheten för hela kommunsektorn att det gick att överklaga. Kammarrätten konstaterar att utifrån...

Share Öppna i ny flik

Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter

2018-01-29

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom denna dag funnit att de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter till brottsbekämpande myndigheter inte strider mot EU-rätten. Domstolen anser därför att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft fog för att förelägga operatören Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation.

Share Öppna i ny flik

Förtroendet för domstolarna är centralt i en demokratisk rättsstat

2018-01-29

 I Nationella trygghetsundersökningen 2017 (NTU), som Brottsförebyggande rådet publicerat idag, framgår att förtroendet för rättsväsendet sjunkit. Inom Sveriges Domstolar har man under flera år arbetat aktivt för att öka förtroendet och man ser med stort allvar på resultatet från rapporten.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2018-01-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar uttalat sig om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen. I en av domarna har domstolen också tagit ställning till om en förening som tillvaratar miljöskyddsintressen har rätt att överklaga ett sådant beslut som är i fråga.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för mord m.m. i Katrineholm

2018-01-26

 Åtal har väckts i Nyköpings tingsrätts mål B 1456-17 gällande mord, anstiftan av mord och grov misshandel, flera fall av grovt vapenbrott, grov utpressning, penningtvätt, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse, och våldtäkter i Katrineholm.

Share Öppna i ny flik

Huvudmän i telefonförsäljningsföretag döms för grova bedrägerier

2018-01-25

 Även hovrätten dömer huvudmännen i de under år 2011 verksamma telefonförsäljningsföretagen Annonskonsulterna och Kastofon för grova bedrägerier, men frikänner anställda säljare.

Share Öppna i ny flik

Larmoperatör döms för tjänstefel

2018-01-24

 Larmoperatören Leila Isa vid Polismyndigheten Regionledningscentral Syd har åtalats för tjänstefel i två fall.

Share Öppna i ny flik

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt en kvinna som stått åtalad för bl.a. olaga förföljelse av en ishockeyspelare

2018-01-24

 Tingsrätten gör den bedömningen att Ida Byström kan knytas till de avsändaradresser, användarkonton och telefonnummer som har använts vid brottsligheten.

Share Öppna i ny flik

Khalid Alfarhani döms för skjutningen i Eskilstuna

2018-01-24

 På kvällen den 9 november 2017 trängde två maskerade män in i en lägenhet på Nyforsgatan i Eskilstuna. Den ene var beväpnad med pistol och den andre med kniv. De hotade de tre män som fanns i lägenheten och sköt en av dem i benen. En av männen försökte också knivhugga offret. Innan skotten föll uttalade 23-åriga Khalid Alfarhani att offret hade ”golat”, något som offret kopplar till en polisanmälan han gjort mot den åtalade 23-åringens bror. Skadorna var allvarliga men inte livshotande. Ett viktigt bevis var offrets iakttagelse av att skytten lyfte på maskeringen vid ett tillfälle och att han ...